Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga 

díjához nyújtott támogatás

 

Az első sikeres nyelvvizsga díjához, térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási díjához támogatás igényelhető.

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül a támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

 • államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
 • a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a fenti komplex nyelvvizsgával egyenértékűvé egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
 • a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
 • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.

Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani/lovári, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

Jogosultsági feltételek

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a személy veheti igénybe, aki

 • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
 • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
 • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján
  • a 35. életévét még nem töltötte be, vagy
  • a 35. életévét már betöltötte, de a fentiekben meghatározott időpontban
   • csecsemőgondozási díjban,
   • gyermekgondozási díjban vagy
   • gyermekgondozást segítő ellátásban

részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a támogatás alapjául szolgáló első sikeres komplex nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására vagy a honosítási határozat meghozatalára 2020. június 30-a után került sor.

Az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultsága a koronavírus járvány miatt annak a személynek is elismerhető, aki a 35. életévét 2020. március 11. és 2020. június 17-e között töltötte be, ha
- a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
- a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, illetőleg
- a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napja
a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik.

Továbbá elismerhető az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultsága annak a személynek is, aki a 35. életévét 2020. november 4. és a 2021-ben újonnan kihirdetett veszélyhelyzet megszűnése között tölti be, ha
- a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
- a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, illetőleg
- a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napja
a 2021. június 30-éig terjedő időszakra esik.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2019. évben 149.000 Ft, 2020. január 1-jétől 161.000 Ft, 2021. február 1-jétől 167.400 Ft, mely alapján 2019. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 37.250 Ft, a 2020. évben és 2021. január hónapban befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 40.250 Ft, míg 2021. február 1-jétől befizetett díj esetén 41.850 Ft összegű támogatás biztosítható.

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni.

A támogatás csak a második részvizsga díja után jár, ha

 • az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy
 • a 35. életévét betöltött, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő jogosult esetén az első részvizsga vizsganapja 2020. július 1. előtti, vagy
 • a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el.

A veszélyhelyzeti intézkedésekre tekintettel elismerhető támogatás mértéke egyesíthető részvizsgák esetén

Amennyiben a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti 1 éves időtartam

 • március 11. és június 17. között járt le, és a második sikeres részvizsga-bizonyítvány szerinti vizsganap a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik, vagy
 • november 4. és a 2021-ben újonnan kihirdetett veszélyhelyzet megszűnése között jár le, és a második sikeres részvizsga-bizonyítvány szerinti vizsganap a 2021. június 30-áig terjedő időszakra esik,

akkor a támogatás mértékét az általános szabályoktól eltérően, mindkét sikeres részvizsga díja alapján kell meghatározni. Ennek érdekében a kérelem benyújtásakor mindkét vizsga díjának megfizetését igazolni kell.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet

 • az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
 • egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
 • érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
 • a honosítási határozat közlésétől

kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820)

papíralapú formanyomtatvány itt érhető el.

Az e-űrlap elektronikus ügyintézés keretében Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát a szolgáltatás igénybevételéhez

 • Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy
 • Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy
 • eSzemélyi okmánnyal        

szükséges rendelkezni.

Az elektronikus űrlap itt érhető el.

Amennyiben a vizsgát tett személy, azaz a kérelmező

 • a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
 • ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)

nyújthatja be.

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni.

Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó iratok

Nyelvvizsga díj igazolása

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett, első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését. A nyelvvizsga díjának megfizetése a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával igazolható. 

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla. Az érettségi díjára vonatkozó számla kiállítása az Oktatási Hivataltól, a www.oktatas.hu oldalról letölthető Számlaigénylés befizetett érettségi vizsgadíjra vonatkozóan dokumentum benyújtásával igényelhető.

Egyesíthető részvizsgák esetén,

 • ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1., illetve
 • a 35. életévét betöltött, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő jogosult esetén 2020. július 1. előtti, vagy
 • a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el,

csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.

Ettől eltérően amennyiben a támogatás a veszélyhelyzeti intézkedésekre tekintettel, mindkét részvizsga után elismerésre kerülhet, akkor mindkét részvizsga díját igazolni kell.

A kérelmen az első sikeres részvizsga anyakönyvi számát, illetve a bizonyítvány számát ebben az esetben is fel kell tüntetni. 

Számla hiányában az alábbi okiratokkal bizonyítható hitelt érdemlően a díjak megfizetése:

- nyelvvizsga letétele esetén a nyelvvizsgaközpont által kiállított, a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással,

- honosított nyelvvizsga esetén az Oktatási Hivatal által kiállított, a honosítási eljárási díj befizetéséről szóló igazolással.

A 35. életévét betöltött gyermekgondozási ellátásban részesülő személy esetén az ellátás igazolása

Amennyiben a kérelmező a komplex nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga- bizonyítványon megadott vizsga napján, az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, vagy a honosítási határozat meghozatalának napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül, akkor az ellátásban részesülés tényét a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató vagy a kormányhivatal által kiállított dokumentummal igazolnia kell.

Amennyiben a kérelmező a vizsgált időpontban gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, az ellátásban részesülés tényét akkor kell igazolnia, ha az ellátást részére a havi munkabérét, illetményét folyósító kifizetőhely folyósítja. Gyermekgondozást segítő ellátást családtámogatási kifizetőhelyként kizárólag a Honvédelmi Minisztérium folyósíthat.

Nem magyar állampolgárságú személyekre vonatkozó szabályok

A támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

 1. az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik,
 2. a Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett személy,
 3. a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgár,
 4. azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
 5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy,
 6. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár,
 7. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
 8. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata szükséges.

Amennyiben a kérelmező

 • Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett, vagy
 • a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy
 • összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

akkor ezen tényt igazoló okirat másolatát kell benyújtania.

Az igazolás módja:

 • a menekült, illetve oltalmazott státusz a lakóhely szerint illetékes járási hivatal okmányirodai osztálya által kiállított személyazonosító igazolvány,
 • a menedékes státusz a személyazonosító és tartózkodási jogot igazoló okmány, illetve a menedékesként való elismerésről szóló igazolás,
 • a befogadott státusz a menekültügyi hatóság biometrikus adatokat tartalmazó kártya formátumú humanitárius célú tartózkodási engedély, 
 • a bevándorolt státusz a biometrikus adatokat tartalmazó kártya, tartózkodási engedély vagy személyi igazolvány,
 • a letelepedett státusz a tartózkodási engedély, vagy a személyazonosító igazolvány,
 • a Magyarország területén tartózkodó elismert hontalan személy jogállás az idegenrendészeti hatóság által kiállított humanitárius célú tartózkodási engedély,
 • az EU Kék Kártyával rendelkező státusz, az ezt igazoló tartózkodási engedély,
 • az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár státusz, az ezt igazoló tartózkodási engedély

másolatának benyújtásával igazolható.

A támogatás folyósítása

A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás határozattal megállapított összegének az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról. A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

A tájékoztató az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelet alapján készült.